Frederikssund Musikskole

Læreplaner for instrumentalfag

Her findes Musikskolens læreplaner på de enkelte instrumentalfag.

Det er Frederikssund Musikskoles egne lærere, der har udarbejdet disse personlige og derfor i layout forskellige læreplaner, der alle er godkendte vedr. indhold.

FREDERIKSSUND MUSIKSKOLES LÆREPLANER

Frederikssund Musikskoles læreplan er udarbejdet som en overordnet læreplan bestående af de parametre, soloundervisningen indeholder over en række sæsoner og en kort progressiv læreplan for det enkelte instrument og for det enkelte sammenspilsfag.

Den overordnede målsætning med instrumental og soloundervisningen er:

gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og/eller lyttere,

  • at give den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt,
  • at give eleverne muligheden for at mærke glæden ved musikalsk udfoldelse og hver især komme så langt med musik som det er muligt,
  • at medvirke til elevernes personlighedsudvikling samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.

Frederikssund Musikskoles lærere tilrettelægger soloundervisningen, så den i størst muligt omfang er tilpasset den enkelte elev. Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs musikalitet og instrumentale færdigheder, og undervisningen tilpasses løbende den enkelte elevs progression, spillelyst og energi.

Overordnet læreplan for soloundervisning

Musikskolens lærere er professionelle musikere og musikpædagoger. Ved at demonstrere sang og spil tilbyder læreren musikalsk og teknisk inspiration til eleven, som således får mulighed for at udvikle instrumentale færdigheder ved at se og høre læreren spille. Dette suppleres med den pædagogisk tilrettelagte plan for den enkelte elev.

Kropsholdning og arbejdsstilling

"At sidde/stå rigtigt ved/med instrumentet"
I instrument- og sangundervisningen indarbejdes hensigtsmæssige arbejdsstillinger, så eleven fra starten indøver gode vaner og lærer at holde optimalt på instrumentet.

Instrumentpleje - "at tage vare på instrumentet".
Eleven lærer at håndtere og pleje instrumentet.

Musikalitet

Under hensyntagen til alder og modenhed arbejdes med personligt musikalsk udtryk.

Nodelære

Det tilstræbes, at alle elever tilegner sig og behersker grundlæggende nodelære og musikalsk notation med udgangspunkt i det valgte instrument. Elementer som rytmelære, harmonilære og gehørspil, indgår i den instrumentale undervisning.
(Frederikssund Musikskole tilbyder gratis holdundervisning i nodelære på flere niveauer, og deltagelse på et sådant hold anbefales)

Musikkundskab/musikhistorie

Eleven skal gennem undervisningen stifte bekendtskab med musik fra forskellige tidsperioder og stilarter. For viderekomne elever vil disse perioder og stilarter ofte blive sat i historisk perspektiv.

Øvning

Hyppig og regelmæssig øvning er en væsentlig forudsætning for undervisningens progression og fremmer elevens motivation og spillelyst. Det er vigtigt for eleven at der også er plads til musikken derhjemme.
Det tilstræbes at lære eleven metoder til at gøre den daglige øvning udbytterig og let tilgængelig.
Eleven vejledes i den bedst mulige forberedelse til den ugentlige undervisningstime.

Motivation og spillelyst

Motivationen sker via den nære kontakt mellem lærer og elev, der er plads til elevens egne forslag om f.eks. repertoire hvor det kan integreres i undervisningen. Motivationen øges ofte når eleven har mærket progression og øvning er normalt en forudsætning progression. Motivation og fremgang følges ad.

Evaluering

Evaluering bevidstgør eleven om egen udvikling og arbejdsmåde til nye målsætninger.
Evaluering finder sted løbende gennem kontakt mellem lærer og elev/hjemmet.

Optræden

For mange elever opfattes dét at optræde for andre som en integreret del af musikundervisningen. Det indgår naturligt i undervisningen og for de let øvede og viderekomne elever bliver der gradvist mulighed for deltagelse i Musikskolens caféer og koncerter.

For det enkelte fag følger her en

Kortfattet progressiv læreplan for det enkelte instrument

(Af hensyn til læsevenlighed nogenlunde ens udarbejdet)
Mulige ingredienser: Kropsholdning, vejrtrækning, instrumentbehandling, instrumentpleje, tonedannelse, klangdannelse, musikalsk udvikling, musikalsk udtryk)

Tilbage til formalia