Frederikssund Musikskole

Tilmelding og optagelse

 

Frederikssund Musikskole
Ved Kirken 5
3600 Frederikssund

Gentilmeldingsfristen til sæson 2020-2021 er den 22. juni 2020. Elever, som gentilmeldes efter fristens udløb skal regne med at blive optaget på lige vilkår med nye elever, uanset om de tidligere har været elever i Musikskolen.

Seneste dato for fortrydelse er ved tilmeldingsfristens udløb, altså den 22.  juni 2020. En indmeldelse i Musikskolen er økonomisk bindende for hele sæsonen. Se afsnittet om prøvetid under Betingelser.

Hvem kan optages Alle mellem 0 og 25 år kan optages i Musikskolen. Voksne over 25 år kan ligeledes optages, men til andre takster.

Venteliste Elever, som Musikskolen ikke umiddelbart har plads til, sættes på venteliste. Det er gratis at stå på venteliste, og man kan frit sige ja eller nej til en plads, når/hvis man får den tilbudt i løbet af skoleåret.

Besked om optagelse Musikskolen sender mail til alle tilmeldte elever med oplysning om optagelse eller venteliste få uger efter tilmeldingsfristens udløb.

Sæsonlængde Musikskolens undervisningssæson er på 36 uger. Sammenspil, korsang og teori/hørelære i en del tilfælde dog lidt kortere. Ud over den ugentlige undervisning er der i sæsonens løb forskellige projekter, som alt efter deres karakter supplerer eller erstatter den skemalagte undervisning.

Sæson 2020-2021: starter fredag den 21. august 2020 og slutter mandag den 18. juni 2021. Der undervises ikke på skolefridage (kommunale folkeskoler i Frederikssund).

Skemalægning Skemalægning af instrumentalundervisning og solosang finder sted midt i august og meddeles eleverne i løbet af uge 33. Husk at skrive på tilmeldingen, hvis der er tidspunkter, hvor eleven absolut ikke kan komme. Musikskolen har normalt ikke mulighed for at tage hensyn til begrænsninger, vi får oplyst senere end tilmeldingstidspunktet. Hvis en tilmelding er betinget af, at undervisningen foregår et bestemt sted eller på en bestemt ugedag skal det anføres på tilmeldingen. I modsat fald er tilmeldingen bindende, selv om Musikskolen kan blive nødt til at ændre på planlagte undervisningssteder og -dage.

Mobil- og E-mail oplysninger Forudsætningen for at brugeren kan modtage optimal service fra Musikskolen i dagligdagen, er at vi altid har de korrekte mobil- og e-mail oplysninger. Vi beder derfor om at du altid har ajourført mobilnumre og e-mail adresser, på din musikskole profil.

Instrumenter Som hovedregel skal eleven selv medbringe instrument til undervisningen. Musikskolen har dog et begrænset antal instrumenter til udlejning, se venligst under hvert enkelt fag. Instrumenterne udlejes fortrinsvis til nye elever, og man kan derfor ikke regne med at leje instrument på Musikskolen år efter år. Der er erstatningspligt for beskadigelse eller bortkomst af lejede instrumenter.

Noder, undervisningsmaterialer Læreren vælger de undervisningsmaterialer, eleven skal bruge. Eleven betaler selv materialerne.