Frederikssund Musikskole

Betingelser

Tilmelding er bindende

En indmeldelse i Musikskolen er økonomisk bindende for hele sæsonen - nye elever har prøvetid.

Prøvetid gælder desuden elever, som har skiftet lærer eller instrument, dog ikke ved vikardækning.

Voksne elever over 25 år samt elever på forældre-barn hold er ikke omfattet af prøvetid.

Prøvetid

gælder nye elever til:
Rytmusik,  Korsang, al solo-undervisning.
Udmeldelse skal ske via udmeldelsesblanket som du finder ved at logge dig på din profil i SpeedAdmin,  
senest den  14. oktober 2022.

Prøvetiden omfatter de første 9 uger af sæsonen svarende til den første rate.
Indmeldelse er økonomisk bindende for hele prøvetiden.
Elever som optages til solo-undervisning senere end sæsonstart får individuel prøvetid.

Udmeldelse

Udmeldelse, som ikke sker i forbindelse med prøvetid, kan normalt kun finde sted i tilfælde, hvor eleven flytter fra kommunen.
Udmeldelse skal ske via udmeldelsesblanket som du finder ved at logge dig på din profil i SpeedAdmin.
Udmeldelse skal være Musikskolens kontor i hænde med mindst en måneds varsel til den 1. i den efterfølgende måned.

Betaling

Undervisningen betales forud fordelt på 1, 2 eller 4 rater. 
Betalingen kan ske via betalingsservice eller på fremsendte girokort.
Rettidig betaling er den 7. i måneden i månederne, september, november, januar og april. 

Se også priser

Eventuelle restancer bliver pålagt rykkergebyr svarende til Frederikssund Kommunes almindelige takster, og gentagelsestilfælde kan medføre, at eleven og eventuelle søskende udelukkes fra undervisningen og betalingskravet sendes til inddrivelse via Skat.

Tilbagebetaling

Hvis Musikskolen aflyser solo-undervisningen, Rytmusik eller Legestuehold mere end to gange, på instrumentalfag, bliver der tilbagebetaling fra og med 3. undervisningsgang.
Tilbagebetaling sker via forældre/værges NEM-konto ved skoleårets afslutning.
Hvis læreren har fravær af længere varighed, forsøger Musikskolen at skaffe en vikar.
Ved elevens fravær ydes ingen erstatning.

På Rytmusik og Legestue tilbagebetales først når tilbagebetalingen udgør kr. 200.