Frederikssund Musikskole

Betingelser


Tilmelding er bindende
En indmeldelse i Musikskolen er økonomisk bindende for hele sæsonen, dog således at nye elever har prøvetid. Prøvetid gælder også elever, som har skiftet lærer eller instrument. Voksne elever over 25 år samt elever på forældre-barn hold er ikke omfattet af prøvetid.

Prøvetid
Prøvetid gælder kun nye elever til Rytmusik,  Korsang, instrumentalundervisning og solosang. Udmeldelse skal ske via udmeldelsesblanket som du finder ved at logge dig på din profil i SpeedAdmin, og skal være Musikskolens kontor i hænde senest den  18. oktober 2020.

Der gælder særlige regler for instrumentalelever, som har valgt at dele tid. Der er mulighed for, at to elever kan dele 30 minutter (eller 3 elever deler 45 minutter). Det er en forudsætning for at melde sig til dele-tid, at man selv har truffet aftale med en makker. 

Prøvetiden omfatter de første 9 uger af sæsonen svarende til den første rate. Indmeldelse er økonomisk bindende for hele prøvetiden, Elever som optages til soloundervisning senere end sæsonstart får individuel prøvetid.

Indmeldelse er økonomisk bindende for hele prøvetiden.

Voksne elever over 25 år og elever på forældre-barn hold samt Dramahold er ikke omfattet af reglerne om prøvetid.

Udmeldelse
Udmeldelse, som ikke sker i forbindelse med prøvetid, kan normalt kun finde sted i tilfælde, hvor eleven flytter fra kommunen. Udmeldelse skal ske via udmeldelsesblanket som du finder ved at logge dig på din profil i SpeedAdmin. Udmeldelse skal være Musikskolens kontor i hænde med mindst en måneds varsel til den 1. i den efterfølgende måned.

Betaling
Undervisningen betales forud fordelt på 1, 2 eller 4 rater. Betalingen kan ske via betalingsservice eller på fremsendte girokort. Rettidig betaling er den 7. i måneden i månederne, september, november, januar og april. 
Se også priser
 

Eventuelle restancer bliver pålagt rykkergebyr svarende til Frederikssund Kommunes almindelige takster, og gentagelsestilfælde kan medføre, at eleven og eventuelle søskende udelukkes fra undervisningen og betalingskravet sendes til inddrivelse via Skat.

Tilbagebetaling
Hvis Musikskolen aflyser undervisningen mere end to gange, på instrumentalfag, bliver der tilbagebetaling fra og med 3. undervisningsgang. Tilbagebetaling sker via forældre/værges NEM-konto ved skoleårets afslutning. Hvis læreren har fravær af længere varighed, forsøger Musikskolen at skaffe en vikar. Ved elevens fravær ydes ingen erstatning.

På Sammenspilshold (Rytmusik og Musikalsk legestue) tilbagebetales først når tilbagebetalingen udgør kr. 200.