Frederikssund Musikskole

Vedtægter

Vedtægter for: Støtteforeningen for Frederikssund musikskole

Navn og Hjemsted

Støtteforeningen for Frederikssund musikskole med hjemsted i Frederikssund kommune

Formål

Støtteforeningens mål er at bakke op om Frederikssund Musikskoles arbejde med vores børn. Vi vil gerne medvirke til at støtte den gode stemning og den positive opmærksomhed omkring Frederikssund Musikskoles arbejde og arrangementer. Foreningens midler udbetales som støtte til: 

  • rejser og sociale arrangementer med musikfagligt indhold arrangeret af eller for en gruppe af musikskolens elever,
  • udstyr til musikskolens elever, som skal bruges i musikskolesammenhæng (f.eks. t-shirts)
  • støtte til individuelle elever gives kun som musikskolekontingent på anbefaling fra musikskolens ledelse.

Støtte formåls inspiration:

Medlemskreds

Alle forældre/værger og bedsteforældre, der har børn tilmeldt i Frederikssund musikskole og tilmeldte elever fra 18 år og opefter er automatisk medlemmer af Støtteforeningen for Frederikssund musikskole. Medlemskabet er kontingentfrit og uforpligtende. 

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er højeste myndighed og afholdes én gang om året i starten af musikskolens sæson. Generalforsamlingen indkaldes via mail fra Musikskolen på foranledning af formanden mindst 2 uger før afholdelse. Forslag til dagsordenen sendes til formanden. Afstemning afgøres ved simpelt flertal af de afgivne stemmer blandt de medlemmer, der er til stede ved generalforsamlingen. Hvert medlem har 1 stemme. Afstemning ved fuldmagt kan ikke finde sted. 

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning fra formanden
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab fra kassereren
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Så vidt muligt valg af bestyrelsesmedlemmer nok til bestyrelsen er fuldtallig
  6. Eventuelt

Bestyrelsen

Bestyrelsen er på op til 6 personer, der vælges på den ordinære generalforsamling for en periode af 2 år. Som bestyrelsesmedlem kan man vælge at sidde sin valgperiode ud selvom man ikke længere har børn i musikskolen.

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der konstituerer sig selv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er deltagende efter forudgående indkaldelse af alle medlemmer. Besluttende møder kan afholdes fysisk, virtuelt eller via mails, der gemmes i foreningens mailbox.  

Formanden eller 3 andre bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 

Formanden og kasserer tegner foreningen i fællesskab. Foreningens økonomiske forpligtelser hæftes alene med foreningens formue. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for gæld. 

Vedtægter

Foreningens vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling og skal som andre forslag udsendes med indkaldelsen til generalforsamlingen. Ændringer af vedtægter skal vedtages ved afstemning. Afstemning afgøres ved simpelt flertal af de afgivne stemmer blandt de medlemmer, der er til stede ved generalforsamlingen. Hvert medlem har 1 stemme. Afstemning ved fuldmagt kan ikke finde sted. 

Regnskab

Kassereren er ansvarlig for foreningens regnskab og foreningens midler skal primært opbevares på foreningens bankkonto, som formanden og kassereren har råderet over. Et mindre kontant beløb kan opbevares i foreningens pengekasse. 

Regnskabet skal forelægges for Generalforsamlingen. Regnskabsåret går fra 1. september til 31 august.

Opløsning

Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, og eventuel formue ved opløsningen overdrages til Frederikssund Musikskole.