Kontakt

Læreplaner

Her findes udkast til Musikskolens læreplaner på de enkelte instrumentalfag.
Det er Frederikssund Musikskoles egne lærere, der har udarbejdet disse personlige og meget forskellige Læreplaner, og de skal opfattes som godkendte vedr. indhold, men foreløbige vedr. layout og struktur.

 

Overordnet Læreplansarbejde er pt i gang på landsplan via samtlige musik- og kulturskolers lederorganisation, DMKL.
Her arbejdes med at ensrette udformningen af læreplanerne, af overskuelighedshensyn.

 

FREDERIKSSUND MUSIKSKOLES LÆREPLANER

Frederikssund Musikskoles læreplan er udarbejdet som en overordnet læreplan bestående af de parametre, soloundervisningen indeholder over en række sæsoner og en kort progressiv læreplan for det enkelte instrument og for det enkelte sammenspilsfag.


Den overordnede målsætning med instrumental og soloundervisningen er:

gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og/eller lyttere,

at give den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt,

at give eleverne muligheden for at mærke glæden ved musikalsk udfoldelse og hver især komme så langt med musik som det er muligt,

at medvirke til elevernes personlighedsudvikling samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab

Frederikssund Musikskoles lærere tilrettelægger soloundervisningen, så den i størst muligt omfang er tilpasset den enkelte elev. Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs musikalitet og instrumentale færdigheder, og undervisningen tilpasses løbende den enkelte elevs progression, spillelyst og energi.

Overordnet læreplan for soloundervisning
Musikskolens lærere er professionelle musikere og musikpædagoger. Ved at demonstrere sang og spil tilbyder læreren musikalsk og teknisk inspiration til eleven, som således får mulighed for at udvikle instrumentale færdigheder ved at se og høre læreren spille. Dette suppleres med den pædagogisk tilrettelagte plan for den enkelte elev.


Kropsholdning og arbejdsstilling
"At sidde/stå rigtigt ved/med instrumentet"
I instrument- og sangundervisningen indarbejdes hensigtsmæssige arbejdsstillinger, så eleven fra starten indøver gode vaner og lærer at holde optimalt på instrumentet.

Instrumentpleje - "at tage vare på instrumentet".
Eleven lærer at håndtere og pleje instrumentet.

Musikalitet
Under hensyntagen til alder og modenhed arbejdes med personligt musikalsk udtryk.

Nodelære

Det tilstræbes, at alle elever tilegner sig og behersker grundlæggende nodelære og musikalsk notation med udgangspunkt i det valgte instrument. Elementer som rytmelære, harmonilære og gehørspil, indgår i den instrumentale undervisning.
(Frederikssund Musikskole tilbyder gratis holdundervisning i nodelære på flere niveauer, og deltagelse på et sådant hold anbefales)

Musikkundskab/musikhistorie
Eleven skal gennem undervisningen stifte bekendtskab med musik fra forskellige tidsperioder og stilarter. For viderekomne elever vil disse perioder og stilarter ofte blive sat i historisk perspektiv.

Øvning
Hyppig og regelmæssig øvning er en væsentlig forudsætning for undervisningens progression og fremmer elevens motivation og spillelyst. Det er vigtigt for eleven at der også er plads til musikken derhjemme.
Det tilstræbes at lære eleven metoder til at gøre den daglige øvning udbytterig og let tilgængelig.
Eleven vejledes i den bedst mulige forberedelse til den ugentlige undervisningstime.

Motivation og spillelyst
Motivationen sker via den nære kontakt mellem lærer og elev, der er plads til elevens egne forslag om f.eks. repertoire hvor det kan integreres i undervisningen. Motivationen øges ofte når eleven har mærket progression og øvning er normalt en forudsætning progression. Motivation og fremgang følges ad.

Evaluering
Evaluering bevidstgør eleven om egen udvikling og arbejdsmåde til nye målsætninger.
Evaluering finder sted løbende gennem kontakt mellem lærer og elev/hjemmet.

Optræden

For mange elever opfattes dét at optræde for andre som en integreret del af musikundervisningen. Det indgår naturligt i undervisningen og for de let øvede og viderekomne elever bliver der gradvist mulighed for deltagelse i Musikskolens caféer og koncerter.

For det enkelte fag følger her en
Kortfattet progressiv læreplan for det enkelte instrument
(Af hensyn til læsevenlighed nogenlunde ens udarbejdet)
Mulige ingredienser: Kropsholdning, vejrtrækning, instrumentbehandling, instrumentpleje, tonedannelse, klangdannelse, musikalsk udvikling, musikalsk udtryk)

Blokfløjte

Bratsch

Cello

Cornet

Elbas

Elguitar

Guitar

Klarinet

Klaver

Kontrabas

Sang

Saxofon

Slagtøj

Trommesæt

Trompet

Trækbasun

Tværfløjte

Violin

 

Tilbage til formaliaNyheder

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Formalia/Læreplaner